Valikko Sulje

SONDIP – Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry. on vuonna 2006 perustettu suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuutta edistävä kattojärjestö, jolla on tällä hetkellä 20 jäsenyhdistystä. Sondip on mukana vaikuttamassa päätöksentekoon osallistumalla viranomaistapaamisiin ja -työryhmiin sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Liiton tavoitteena on jäsenyhdistysten näkyvyyden lisääminen sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen viranomaisten ja monikulttuurisuusyhdistysten välillä.

Sondip on laajaa maahanmuuttajakenttää edustava monikulttuurisuusvaikuttaja, joka kanavoi yhdistyksillä olevaa tietoa, osaamista ja asiantuntemusta sekä edistää verkostoitumista paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Sondip toimii asiantuntijana, antaa lausuntoja, kouluttaa, tiedottaa ja tekee yhteistyötä moniammatillisen verkoston kanssa. Liiton päämääränä on:

  • kehittää kotoutumis- ja maahanmuuttajapalveluita kanavoimalla tietoa tarpeista ja yhteistyömahdollisuuksista,
  • maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen yhdistysten näkyvyyden lisääminen yhteiskunnassa,
  • vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen jäsenyhdistysten kesken sekä viranomaisten ja monikulttuuristen yhdistysten välillä,
  • jäsenyhdistysten edunvalvonta ja toiminnan tukeminen,
  • ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja puolustaminen,
  • kansainvälisyyden edistäminen

SONDIP ry:lle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, avoimuus  ja vaikuttavuus. Näillä arvoilla kuvataan asioita, jotka ovat toiminnassa erityisen tärkeitä. Ne suuntaavat jokapäiväistä työtämme ja nämä arvot otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, mitä liitto tekee.

Yhdenvertaisuus

Toiminnassa edistetään yhdenvertaista kohtelua, demokratiaa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille. Sondip on monimuotoinen yhteisö, jossa jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet. Liitto kohtelee jäseniään yhdenvertaisesti eikä eriarvoista ketään.

 

 

Avoimuus

Kaikki toimintamme on avointa ja tekemämme päätökset perusteltuja. Tekemämme työ on jäsenillemme näkyvää ja saavutettavaa niin, että osallistuminen yhdistyksen toimintaan on mahdollisimman yksinkertaista ja houkuttelevaa.

 

 

Vaikuttavuus

Luomme vaikutusmahdollisuuksia sekä toimimme aktiivisena ja arvostettuna asiantuntijana ja edunvalvojana monikulttuurisuutta koskevissa asioissa.