Valikko Sulje

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on SONDIP – Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä SONDIP – The Union of Multicultural Associations in South-West Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Turku, ja sen kieli on suomi. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on edistää jäsenyhdistysten näkyvyyttä ja kuuluvuutta suomalaisessa yhteiskunnassa, lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä jäsenyhdistysten ja eri toimijoiden välillä, lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä jäsenyhdistysten kesken,  edistää kotoutumis- ja maahanmuuttajapalveluiden kehittymistä, tukea jäsenyhdistysten toiminnan kehittymistä, edistää suomalaisen yhteiskunnan toimivaa monikulttuurisuutta, toimia yksilön ja yhteisön ihmisoikeuksien puolesta ja edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa, edistää kansainvälistä verkostoitumista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toiminta-alueenaan Varsinais-Suomi, tiedottaa jäsenyhdistyksiä niitä koskevista asioista, harjoittaa julkaisu- ja valistustoimintaa, kokoaa jäsenyhdistysten kannalta tärkeitä asioita ja nostaa niitä esille, ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja, hakee resursseja jäsenyhdistysten yhteiseen käyttöön, edustaa jäsenyhdistyksiä niitä koskevan päätöksenteon valmistelussa, järjestää tarkoitustaan tukevia keskustelu-, koulutus- ja kulttuuri-, sekä neuvontatilaisuuksia sekä vapaa-ajan toimintaa. Toimintansa tukemiseksi liitto kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Liitto voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, tuottaa pienimuotoisia ravitsemuspalveluja sekä hakea julkisia tukia, avustuksia ja kehittämisrahoitusta sekä järjestää arpajaisia. Taloudellista toimintaansa varten liitto tarvittaessa hankkii asianomaisen luvan.

3 § Jäsenet

Varsinaisia jäseniä ovat liiton hallituksen hyväksymät rekisteröidyt kotoutumista, maahanmuuttajien omaa kulttuuria, monikulttuurisuutta, kansainvälisyyttä sekä yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia toiminnallaan edistävät yhdistykset sekä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka toimivat liiton tarkoitusperien toteutumiseksi. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta liiton hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä liiton sääntömääräisessä kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut liiton toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen päättää erota liitosta, siitä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava sääntömääräisen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki taloudelliset velvoitteet, jotka sille kuuluvat sinä kalenterivuonna, jona eroaminen tapahtuu. Jos jäsen on toiminut liittoa vahingoittavalla tavalla tai muutoin laiminlyönyt ne velvoitteet, joihin se on liittoon liittymällä sitoutunut, on hallituksella oikeus erottaa tämä. Liiton jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksuvelvoitteensa kahden (2) peräkkäisen kalenterivuoden ajalta, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi. Jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä liiton kokoukselle, lukuun ottamatta jäsenmaksun laiminlyömisestä johtuvaa erottamista, jättämällä hallitukselle osoitettu kirjallinen valitus kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos liiton kokous saatuaan hallituksen lausunnon ja kuultuaan erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeelliseksi katsomansa selvitykset hyväksyy kahdella kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä erottamispäätöksen, se tulee heti voimaan.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät ole velvoitettuja suorittamaan jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta varsinaista jäsentä joista 1-2 varapuheenjohtajaa sekä yhtä monta varajäsentä kuin varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa pysyviä tai tilapäisiä hallitukselle vastuunalaisia neuvottelu- ja toimikuntia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Liiton kokoukset

Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Liiton kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Liiton kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Liiton kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Liiton kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjallisella kutsulla, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat.

11 § Varsinaiset kokoukset

Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 6. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet, joista 1-2 varapuheenjohtajaa sekä varajäsenet 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta aiemmin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta. Liiton purkamisesta päättävässä kokouksessa päätetään liiton varojen luovuttamisesta liiton päämäärien mukaiseen toimintaan.